2.2.2     Místní a regionální trhy a další podmínky pro úspěšný rozvoj podnikání

Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků (produktů) a peněz. Je založen na tom, že někdo vyrábí nebo poskytuje produkty, které někdo jiný potřebuje pro uspokojení své potřeby. Úspěšný podnikatel je pak ten, po jehož produktech je na trhu poptávka a za které jsou zákazníci ochotni zaplatit. Základním úkolem poradce je, aby si klient uvažující o zahájení vlastního podnikání udělal představu o tom, jaký obchodní potenciál jeho produkt má, jak je veliká skupina jeho zákazníků a zda jsou tito zákazníci schopni a ochotni za produkt zaplatit a kolik. Vypracování takového přehledu se nazývá průzkum trhu. Klient si jej může vypracovat sám nebo prostřednictvím specializované agentury.

Průzkum trhu je určující z hlediska posouzení efektivnosti a konkurenceschopnosti podnikání v daném regiónu. Rozhodujícími hledisky jsou nasycenost trhu a z ní vyplývající míra konkurence, úroveň nabídky a poptávky po daném typu produktů a další faktory jako je dostupnost dodávek komponentů nebo služeb a dodavatelských kanálů. V rámci průzkumu trhu je také důležité zvážit místní a regionální vládní politiky, která může se projevuje jako systém podpory pro rozvoj podnikání nebo obsahují předpisy, které podnikatel musí zvážit. Důkladné zvážení všech souvisejících aspektů může pomoci výslednou činnost vhodně profilovat a částečně eliminovat hrozící rizika.

Zákazníci

Zákazníci jsou pro podnikatele zdrojem příjmů (resp. zisku). Každý produkt má své zákazníky, přičemž ti, kteří jej kupují nejvíce, jsou klíčoví. I klíčové zákazníky lze rozdělit do skupin (segmentů) podle společných vlastností, jako je věk (mladí lidé kupují obvykle jiný produkt než senioři), pohlaví (ženy x muži) nebo příjem. Použít lze také více faktorovou segmentaci zohledňující také společenský a rodinný statut, životní styl nebo osobnost. Důležité je odhadnout potenciální počet zákazníků a tendenci vývoje jejich počtu v blízké budoucnosti.

Konkurence a konkurenčních produktů

Znalost konkurence umožňuje podnikatelům lépe identifikovat další příležitosti a eliminovat obchodní rizika. Většina podnikatelů monitoruje stávající i potenciální konkurenty a zkoumá jejich vliv na vlastní podnikání. Dobrý podnikatel se od své konkurence učí pozitivní způsoby podnikání a služby poskytované zákazníkům a snaží se identifikovat ty negativní a vyvarovat se jich. Kromě toho dobrý podnikatel má schopnost identifikovat a překonat negativní vlivy na své podnikání monitorováním konkurence.

Dodavatelé

Kromě konkurence a jejich produktů by měl podnikatel znát dodavatele, od kterých bude kupovat některé suroviny a komponenty pro svou výrobu, zboží k prodeji nebo služby. Být rukojmím jednoho dodavatele může mít negativní dopad na podnikání, zvláště pokud se změní stanovené podmínky.

Distribuční sítě

Stejně důležité je zvážení distribučních kanálů. Čím větší je produkce zboží, tím rozvětvenější je obvykle dodavatelský řetězec a tím více prostředků je potřeba na oběh materiálu a zboží. Přesto je potřeba zabývat se dodavatelským řetězcem I u podniků s malou produkcí, protože je to oblast, kde lze ušetřit nebo prodělat.

Soulad rodinných a dalších povinností s podnikatelskými aktivitami

Stát se podnikatelem neznamená jen jiný způsob výkonu práce, ale také větší nasazení a převzetí odpovědnosti za vše, co s podnikáním souvisí – a to vše vyžaduje nejen aktivitu, ale i čas. Nezřídka se stává, že ten, kdo uvažuje o zahájení podnikání, v první fázi nedostatečně ohodnotí své časové možnosti a povinnosti vůči rodině. Pokud je dobrá vůle na obou stranách, lze v rámci rodiny přesunout odpovědnosti tak, aby se klient mohl věnovat naplno svým podnikatelským aktivitám. Nezřídka se stává, že některé činnosti související s podnikáním musí převzít i někdo z rodiny. Zejména v případě, se do podnikatelských aktivit pouštějí dva členové jedné domácnosti, měli by mít jasnou představu o tom, kdo a co bude zastávat ve firmě a jaké bude nové rozdělení rodinných a rodičovských povinností. Nevyvážené rozdělení rolí může vážně narušit a poškodit rodinné vztahy a naopak. Napjatá rodinná situace může negativně ovlivnit podnikání.

Zázemí a místo pro podnikání a jeho vybavení

Místo, kde probíhají podnikatelské aktivity, se odvíjí od charakteru produktu. Pokud je produktem služba (např. servis výtahů), administrativa může probíhat doma, případné náhradní díly mohou být uskladněny v rodinné garáži a služba je poskytována u zákazníků. Nevznikají tak žádné velké náklady na pronájem prostor a režijní náklady jsou minimální. Stejně tak může pracovat i tesař a uklízečka.

Jiné potřeby na prostory má švadlena, která šije doma a také zákaznice chodí zkoušet šaty k ní domů, natož truhlář, který ke své práci musí mít dílnu vybavenou různými ponky a stroji na obrábění a úpravu dřeva.

Zákony upravující podnikání

Přestože se nacházíme v Evropské unii, zákony upravující podnikání se v detailech liší, a také se tyto zákony čas od času novelizují. Proto tu žádný odkaz na zákon není uveden. V každém případě však platí, že poradce pro začínající podnikatele musí znát legislativu a je jeho povinností své klienty na legislativní úpravu podnikání upozornit. K tomuto tématu je potřeba také brát v úvahu formu podnikání (více viz kapitola o formách podnikání) a ochranu práv duševního vlastnictví (autorská práva), průmyslová práva (patenty, vynálezy), práva na označení (ochranné známky, označení firmy).

Náklady zahájení podnikatelské činnosti

Jednou z vážných překážek podnikání jsou náklady spojené s jeho zahájením. Každé podnikání sebou nějaké náklady nese a některé náklady se v počáteční fázi nedají předvídat. Prodiskutujte s klientem hlavní nákladové položky rozjezdu jeho podnikatelských aktivit a doporučte mu, aby si udělal sám svůj odhad. O korekci odhadu a návrh na jejich snížení pak může požádat někoho ze svého okolí, kdo již podniká nebo finančního poradce.