2.1.1 Osobní charakteristiky a dovednosti

Každý jedinec má nějaké osobní dovednosti, ale ty se samozřejmě člověk od člověka liší. Dovednosti velmi souvisí s osobností člověka a dalšími faktory, jako jsou profesní zkušenosti, odlišná prostředí a různé sociální situace. Dovednosti se dají dále rozvíjet a zdokonalovat, popř. modifikovat. Pro podnikatele jsou výše zmíněné měkké dovednosti považovány za ty nejpotřebnější. Následují definice jednotlivých dovedností, což poradcům pomůže při jejich stanovení u klientů.

a) Sebemotivace

Podnikatelé potřebují mít přirozenou schopnost sami sebe motivovat. Sebemotivace je něco jiného, než “chtít něco dělat”. Sebemotivace je spíše tlak, který neustále nutí lidi v něčem pokračovat a vést si lépe. Můžeme ji chápat jako vnitřní vůli něčeho dosahovat, produkovat, rozvíjet a postupovat kupředu[2]. Sebemotivace nám dává sílu pokračovat, když už to chceme vzdát[3]. Ne každý má stejnou sebemotivaci a i vysoce sebemotivovaní lidé budou čas od času potřebovat podporu.

Sebemotivace můžeme dosáhnout, když si stanovíme malé cíle, které můžeme plnit každodenně. Podle odborníků na lidské chování je každý jedinec schopen vytvořit si rutinu z jakékoli činnosti, pokud ji bude dělat denně po dobu 21 dní v řadě (bez vynechání). Takto si mohou podnikatelé udělat ze sebemotivace zvyk. Klient, který potřebuje sebemotivaci zlepšit, může toto malé cvičení vyzkoušet.

  • Stanovte si cíl: např. každé ráno vstaňte o 30 minut dřív, abyste měli čas naplánovat si den.
  • Opakujte to každý den po dobu 21 dní (zachovávejte při opakování stejný čas).
  • Po uplynutí 21 dnů si stanovte nový cíl (může být i náročnější).

b) Sebedůvěra

Podnikatelé musí důvěřovat sami sobě a svému profesnímu životu. K rozhodování a riskování je potřeba sebejistota. Obecně jsou podnikatelé sebevědomí, a pokud jsou svými pány, většinou mají pocit, že mají situaci pod kontrolou; problémy řeší okamžitě a s jistotou a jsou ve snaze dosáhnout svých cílů vytrvalí[4]. Sebevědomý člověk je člověk, který dělá to, co si myslí, že je správné, i když to jde proti názoru ostatních; je ochotný podstoupit riziko. Sebevědomý člověk většinou snadno uzná své chyby a poučí se z nich. Počítá s úspěchy ostatních a očekává je; komplimenty přijímá s vlídností[5]. Ke zlepšení sebevědomí pomůže následující, jednoduché cvičení.

  • Jste-li o něco požádáni, neodpovídejte ihned. Nechte si čas na přemýšlení a vytvoření vlastního názoru.
  • Odpovězte, co skutečně chcete odpovědět, ne co chtějí slyšet jiní.
  • Zamyslete se, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k Vám, a nezapomínejte se podle toho také chovat k ostatním.

c) Schopnost riskovat

Být podnikatelem zahrnuje různé druhy rizika, jako například možný rozjezd firmy. Je důležité, aby Vaši klienti byli připraveni tato rizika podstoupit a uvědomovat si potenciální důsledky těchto rizik. V dlouhodobém horizontu, kdy je podnik už dobře zavedený, mohou riziko představovat nové obchodní příležitosti. Toto například říká podnikatelka Debbi Fieldsová, zakladatelka firmy Mrs. Fields Cookies:

“Důležité je nebát se využít příležitosti. Pamatujte si, že největším neúspěchem je nezkusit to. Když naleznete něco, co Vás skutečně baví, dělejte to, jak nejlépe umíte.”

Jedinec může mít osobní povinnosti, jako je rodina nebo jiné závazky, a může se zdráhat čelit rizikům. Je potřeba, aby poradci dokázali zhodnotit a posoudit jedince a jeho dovednosti, aby určili, zda je člověk skutečně schopen rizikům spojeným s podnikáním čelit. „Nový“ podnikatel může mít strach z něčeho nového, nebo naopak se na základě zvážení své osobní situace obává, že rizika jsou příliš velká.

d) Komunikace

Podnikatelé potřebují mít dobré komunikační schopnosti; právě tato dovednost je pro efektivní a uspokojivý pracovní výkon klíčová. Sebevědomí může jedinci pomoci stát se dobrým komunikátorem. Komunikace zahrnuje verbální a neverbální složku. Mezi manažerské činnosti patří rozhovory s klienty, dodavateli, zákazníky, bankovními úředníky atd., pro které bude verbální komunikace nejspíš základem. Nicméně značná část komunikace bude také založena na neverbálních aspektech, jako je psaní obchodních dopisů, příprava obchodních dokumentů, jako jsou nabídky apod., nebo vytváření prezentací. Komunikace zahrnuje následující (a jiné) dovednosti: dobrý písemný projev, sociálněkomunikační dovednosti, prezentace a schopnost veřejného projevu, prodejní a marketingové dovednosti a vyjednávací dovednosti[6].

Dobrý písemný projev a vysoká jazyková způsobilost jsou pochopitelně NEZBYTNÉ ještě před zpracováním jakéhokoli podnikatelského záměru, protože podnikatel si musí napsat podnikatelský záměr s jasnými představami; musí být schopen vyjádřit své nápady, aby pro svůj plán získal pozornost cílové skupiny (např. banky a investory).

Sociálněkomunikační dovednosti představují úspěšnou komunikaci s ostatními, “V životě nejde o to, co znáte, ale koho znáte. Proto navštěvujte společenské akce a setkávejte se s vlivnými lidmi”[7]. Získáváním nových kontaktů, jak v osobní, tak obchodní sféře, se může například urychlit přilákání zákazníků, a proto je důležité se naučit, jak rozvíjet a udržovat síť kontaktů[8]. Další důležitou dovedností je také umět prezentovat a mluvit na veřejnosti. Projev na veřejnosti může být pro mnoho lidí závažnou překážkou, ale dá se to zvládnout. Možnou cestou, jak tuto překážku překonat, je kupříkladu přednášet lidem, které znáte a s nimiž se cítíte dobře.

Další potřebnou komunikační dovedností je obchodní dovednost, tj. prodej a marketing. Podnikatelé musí vědět, jak prodávat a komu.  To nejdůležitější je umět cílové skupině předat charakteristické informace o produktu či službě, jako jsou např. kvalita, výhody atd. Nestačí jen vysvětlit a zdůraznit charakteristiky produktu, ale je rovněž nezbytné poukázat na “skryté” vlastnosti, které produkt cílové skupině nabídne. Jak se říká, „prodejte nejen samotnou podstatu, ale i to okolo“[9]. Při prodeji je potřeba brát v úvahu smysly a emoce zákazníka. Příkladem může být fakt, že lidé, kteří si kupují auto, nekupují pouze dopravní prostředek, ale také celou řadu nehmotných hodnot a tím pádem kupují spíše “zážitek” než „jen“ auto[10].

Poslední komunikační dovedností je umění vyjednávat. Při vyjednávání řešíme situaci, ve které “to, co chcete Vy, je opakem toho, co chce někdo jiný”. Tato dovednost umožní optimalizovat realizované aktivity[11]. Při každém vyjednávání by bylo žádoucí dospět k výsledku výhodnému pro obě strany, protože tak by obě strany dosáhli toho, čeho chtěli. Zvážení určitých aspektů ještě před vyjednáváním napomůže k příznivějšímu výsledku. Tyto aspekty by měly být cílem či záměrem, ke kterému se chceme při vyjednáváním dobrat; například, co by měla druhá strana nabídnout; alternativní možnosti, pokud nedojde k dohodě; jaký je vztah k vyjednávači (opravdu ho “potřebujeme”?); jaký je předpokládaný výsledek; jaké mohou být následky, pokud se nedosáhne dohody; kdo má v daném vyjednávání navrch; a možná řešení a kompromisy, kterých se dá s vyjednávačem dosáhnout[12].

K získání lepších komunikačních dovedností lze využít nejrůznějších kurzů a odborné literatury. Nicméně nejlepším učebním prostředkem je praxe.

e) Inovativnost, kreativita, invence

Podnikatelé se obvykle vyznačují inovativními, podnikatelskými nápady. Většinou už po samotném rozjetí firmy podnikatel přemýšlí o různých způsobech, jak své podnikání zkvalitnit.[13] Pro založení inovačního podniku podnikatelé zpravidla potřebují nezbytnou podporu a vedení.

Když se poradci seznámí s nezbytnými osobními dovednostmi, které podnikatelé mohou potřebovat, je třeba, aby si položili otázku, zda jejich klienti dané dovednosti mají.  Jedna z možností, jak určit, zda člověk tyto dovednosti má či nikoli, je získat od něho osobní informace týkající se např. prostředí daného člověka, jeho zkušeností; další možností je pozorovat jeho chování. Testy v této příručce pomohou určit, zda budoucí podnikatel takové dovednosti má.

Jak již bylo řečeno, osobní schopnosti mají zásadní vliv na výkon podnikatel. Po identifikaci chybějících znalostí, je na poradci, aby klientovi doporučil absolvování konkrétního kurzu nebo školení. Je to nejvhodnější a nejúčinnější způsob, jak rozvíjet své schopnosti a být připraven na roli podnikatele. Začínající, ale i stávající podnikatelé mohou v prvním okamžiku odmítnout dále se vzdělávat. Je pak na poradci motivovat je k absolvování školení.

Další zdroje

Téma Odkaz
Interpersonal Skills for Entrepreneurs http://www.youtube.com/watch?v=bwcnVwmBLiU
Peter Urbanec – Odvaha pro změnu a jak ji najít https://youtu.be/7tFKzmFvn3g