1.1 Inovace

Inovace je pojem, který lze jen těžko přesně definovat. Uvádíme zde jen některé z mnoha vytvořených definic. Všechny mají společný aspekt „novosti“, což lze považovat za přínos.

 “Proces zavádění něčeho nového”

The American Heritage Dictionary

“Nová myšlenka, metoda nebo nástroj”

Webster online

“Změna tvořící novou dimenzi výkonu“

Peter Drucker

“Uvedení nového zboží (…), nových metod výroby(…), otevření nových trhů (…), získání nových zdrojů surovin (…) a zavedení nové struktury průmyslového odvětví ”

Joseph Schumpeter

Tyto definice sdílí pojem „nový“ a naznačují, že nové procesy, výrobky atd. vedou ke zlepšení a „přidané hodnotě“.

Inovace se může týkat mnoha oblastí – produktů, služeb, výrobních postupů či systémů řízení společnosti.[1] Může se také projevit ve způsobu, jakým jsou výrobky nebo služby uváděny na trh pro potencionální zákazníky. Tabulka č.1 zachycuje rozdíly mezi různými druhy inovace, způsoby, jakými lze inovace dosáhnout, a cíle zavedení určité inovace.

InovaceProstředkyCíl
Produktů a služeb    Výzkum a vývojUspokojení potřeb zákazníků – získání konkurenční výhody
Výrobních procesůZměny strojového vybavení a dalších složek, které přímo nesouvisejí se zaměstnanci.Zvýšení produktivity (tzn. zvýšení kvality a snížení cen)
Systémů řízeníZměny v pracovních postupechZlepšení organizace práce a řízení zaměstnanců – zvýšení produktivity – zlepšení řízení
MarketinguZměny ve způsobu propagace a distribuce produktů a služeb pro spotřebiteleCílení produktů a služeb na potřeby zákazníků – posilování věrnosti výrobní značce – zvýšení prodeje

Tabulka č.1- Cíle inovace[2]

Způsoby inovace, rozepsané v tabulce č.1, mohou být dále rozděleny do dvou rozsáhlých kategorií.[3]

  1. Evoluční inovace, které vznikají na základě řady postupných kroků v oblasti technologií či výrobních procesů. Tento vývoj může být postupný, například v dílčích úpravách produktu, nebo dynamický, který vyžaduje určitou úroveň uživatelských znalostí, jako je práce s faxem nebo televizorem.
  2. Revoluční inovace, které vyžadují velkou dávku uživatelských znalostí a mohou ovlivnit společnost jako celek, jako tomu bylo např. v případě používání internetu a počítačů.

Podle Petra Drucknera existují tři podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro úspěch jakékoli inovace.[4]

  1. Inovativní práce je těžká a vyžaduje znalosti i důmysl, z čehož vyplývá, že úspěšný inovátor pracující v jedné oblasti inovací bude jen stěží stejně úspěšný v oblasti jiné.
  2. Nejlepší inovátoři staví na svých přednostech a přicházejí s množstvím produktů, které odpovídají jejich osobnosti, podnikatelskému zaměření a osobnímu zaujetí.
  3. Inovace je vždy poháněna trhem, protože se vždy úspěšně rozvíjí v místech, kde lidé pracují nebo vytvářejí nějaké hodnoty.

S tímto vědomím je tedy třeba užívat pojem inovace v kontextu. Poradci by si měli být vědomi toho, že v současné době je podpora inovací ve středu pozornosti Evropské komise, která usiluje o to, aby byly členské země konkurenceschopné.

Inovace je dnes módní slovo. Uplatnění inovací v práci poradce a zvyšování povědomí o výhodách, které mohou přinést klientům, je stejně důležité.

Inovace je totiž všeobecně pokládána za primární zdroj ekonomického rozvoje. Právě z tohoto důvodu má mnoho zemí speciální programy pro podporu inovace na firemní úrovni.[5] Vlády, které myslí dopředu, motivují firmy, aby zvýšily své úsilí v oblasti výzkumu a vývoje, které mají potenciál zvyšování národního produktu a pracovních příležitostí. Lze jen těžko říci, jak velký vliv má toto úsilí vlád na hospodaření společností. Víme však, že určité země projevují větší či menší ochotu k inovacím než je tomu v průměru evropské sedmadvacítky. Na příklad:[6]

  • Dánsko, Finsko, Německo, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie jsou často pokládány za „vůdce“ inovace. Jejich výkon v této oblasti vysoce převyšuje ostatní členské státy;
  • Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Francie, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko a Slovinsko se považují za tzv. „následovníky“ inovace s nižším výkonem než mají vůdci inovace, ale stále většinou nad průměrem EU;
  • Česká republika, Řecko, Maďarsko, Itálie, Litva, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko a Španělsko jsou považovány za „střední inovátory“ s nižším výkonem než většina zemí EU; a
  • Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Rumunsko a Srbsko jsou státy, které v oblasti inovací snaží dostihnout výše uvedené země. Ačkoli výsledky jejich inovativního úsilí ani zdaleka nedosahují průměru evropské sedmadvacítky, postupem doby se k němu přece jen přibližují.

Jak používat inovace v práci poradce?

Inovativní metody lze používat i v poradenské práci. Záleží jen na vaší osobnosti (jste inovátor, příjemce změn nebo lenoch?) a na tom, co vaše práce vyžaduje. Níže je uveden příklad inovace v práci:

Paní Mrkvová se vždy snažila být svědomitým poradcem. V poslední době však měla pocit, že se drží stále stejného stereotypu a její klienti nemají dobré výsledky. Nevěděla proč. Pak si přečetla článek o inovacích a rozhodla se být inovativní. Přečetla si takových článků víc a uvědomila si, že inovace může být cokoliv, co zlepší její výkon jako poradce. Začala zavádět inovace v mnoha svých činnostech, např. pokud k ní přišel klient s problémem, snažila se být pozitivní a nabídnout mu alespoň dvě možná řešení. Učila své klienty přemýšlet nad rámec svých schopností, ale v mezích reality.

Než přejdeme na téma kreativity, chtěli bychom požádat poradce o obezřetnost. Inovace je často pokládána za metodu dosahování zisku a vytváření pracovních příležitostí. Nicméně realita je taková, že dlouhodobý dopad inovace na zaměstnanost je vždy pozitivní, zatímco v krátkodobém horizontu může působit zcela opačným účinkem, poněvadž nové efektivnější metody v podnikání mohou vést ke zrušení některých pracovních míst.[7]

Další informace o inovacích

PředmětOdkaz
Co je inovace? – Odpovědi od účastníků Lisbon Council’s 2010 Innovation Summit.http://youtu.be/2NK0WR2GtFs
Inovace je skutečně jednoduchá – Tom Petershttp://youtu.be/8AGTpu_i8sc
Rychlý přehled různých druhů inovací – proces, produkt, služby a obchodhttp://youtu.be/HsxkWmOFMNs
Inovace pro budoucnosthttp://www.slideshare.net/slidesbynouve/innovation-and-the-future-2617600
Odlišný přístup k inovacím – mapa inovací, ráme pro definování inovativních produktůhttp://www.slideshare.net/sniukas/the-innovation-map-a-framework-for-defining-innovation-outcomes
Pochopte inovace za pět minut – Gordon Grahamhttp://www.slideshare.net/Brokenbulbs/understand-innovation-in-5-minutes

Použitá literatura 1. části

[1] Lorente, Angel R. Martínez, Dewhurst, Frank and Dale, Barrie G. (1999) – TQM and business innovation, European Journal of Innovation Management, Vol.2, Number 1, pp. 12–19

[2] Upraveno podle následujících zdrojů: Lorente, Angel R. Martínez, Dewhurst, Frank and Dale, Barrie G. (1999) – TQM and business innovation, European Journal of Innovation Management, Vol.2, Number 1, pp. 12

[3] BusinessDictionary.com – Innovation: http://www.businessdictionary.com/definition/innovation.html

[4] Summaries.com – The Essential Drucker, The Best of Sixty Years Writing on Management: http://www.corporatesolutionsinc.ca/lib-documents/The%20Essential%20Drucker.PDF

[5] Harrison, R., Jaumandreu, J., Mairesse, J. and Peters, B. (2005) – Does innovation stimulate employment? A firm-level analysis using comparable micro data from four European countries

[6] PRO INNO EUROPE – Innovation Performance: http://www.proinno-europe.eu/page/31-innovation-performance

[7] Harrison, R., Jaumandreu, J., Mairesse, J. and Peters, B. (2005) – Does innovation stimulate employment? A firm-level analysis using comparable micro data from four European countries.