1.4 Metody a nástroje k rozvoji inovace, kreativity a invence

Jak jsme již ukázali, inovace a kreativita hrají velkou roli v podnikatelských aktivitách, protože čím je podnikatel inovativnější a kreativnější, tím je pravděpodobnější jeho úspěch. Ti, kteří se touží stát podnikateli, musí umět myslet tak trochu „za roh,“ to znamená jít za hranici konvenčního uvažování, a podívat se na věc z jiné perspektivy. Ne všichni tuto schopnost mají, a poradci jsou tu od toho, aby jim ji pomohli rozvíjet.

Tato kapitola předkládá soubor metodik a vzdělávacích her, které mohou být využity jak při práci s jednotlivci, tak i se skupinou podnikatelů s cílem rozvíjet jejich inovativní a kreativní myšlení.

1.4.1     Portfolio

Portfolio je soubor materiálů, které dokumentují průběh i výsledky práce jejího držitele jakož i jeho znalosti a dovednosti. Portfolio je využíváno k dokumentaci dosavadních pracovních zkušeností při hledání zaměstnání nebo při výběrovém řízení o finanční podporu. Portfolia jsou také používány v oblasti vzdělávání při hodnocení práce studentů.

Portfolio je tedy užitečným nástrojem pro záznam profesního vývoje a měl by sis jej vést i každý podnikatel. Může obsahovat i fotografickou dokumentaci realizovaných zakázek a dobrozdání od klientů. Svým způsobem je pak portfolio kronikou podnikatelských úspěchů.

K vytvoření portfolia neexistuje jednotný způsob. Lze použít různé zdroje (studie, elektronické dokumenty, poznámky, obrázky, kresby, schémata, prezentace, rozhovory aj.). Jedinec vytvářející portfolio má a musí mít co největší volnost pro kreativitu při hledání možných způsobů a forem pro prezentaci a organizaci svých schopností znalostí a výsledků své práce.

Portfolio

Cíle:

 • Podněcovat a rozvíjet kreativní myšlení jedince;
 • Podněcovat a rozvíjet sebevyjádření a techniky prezentace jedince; a
 • Vytvořit nástroj zahrnující schopnosti, dovednosti, nápady a výsledky práce jedince.

Postup:

 1. Vysvětlete techniky vytváření portfolia a uveďte též jeho výhody ve vztahu k podnikání.
 2. Připravte návody, jakým způsobem portfolio sestavit se zaměřením na různé materiály, které mohou být použity, a uveďte, jakým způsobem s nimi lze pracovat při jejich zařazení do portfolia (proveďte shrnutí, užijte citace atd.).
 3. Společně s klientem definujte strukturu portfolia (to co má být zahrnuto) a časový plán jeho tvorby. Do portfolia uvádějte výhradně a pouze to nejvýznamnější ze získaných zkušeností či výsledků práce. Klíčovým faktorem při tvorbě úspěšného portfolia je upřednostnit kvalitu nad kvantitou
 4. Dohodněte s klientem kriteria pro finální posouzení portfolia (různorodost použitých materiálů, preciznost zpracování, vzhled, způsob prezentace, zahrnuté kvalifikace atd.).
 5. Při realizaci portfolia navrhněte termíny schůzek k postupnému hodnocení jeho tvorby.
 6. Vyzvěte klienta k prezentaci výsledného portfolia ostatním (podnikatelům, investorům, skupině poradců apod.).

Poznámka: Metodologii portfolia můžeme využít jak individuálně tak i ve skupině.

Portfolio má velký význam pro podnikání a představuje pro podnikatele mocný nástroj pro prezentování všech důležitých informací o jeho/jejích schopnostech a znalostech, plánech a aktivitách. Umožňuje ostatním snadno rozpoznat vaše schopnosti a plány.

Tvorba portfolia rozvíjí kreativní myšlení, neboť tato aktivita vyžaduje od zúčastněného, aby nalezl ten nejlepší způsob pro prezentaci svých zkušeností a dovedností a představil se jako schopný člověk připravený na řešení různých úkolů s pozitivními výsledky. Příprava obsahu portfolia, jeho součástí a formy rozvíjí u jedince schopnost prezentace vlastní osoby[1].

Portfolio může také obsahovat životopis klienta.[2] V tomto případě může být portfolio strukturováno následujícím způsobem: (Upozorňujeme, že toto je jen návrh, každý jednotlivec by měl obsah a strukturu portfolia přizpůsobit vlastním potřebám a situaci):

 • Úvod – nemusí být příliš dlouhý.
 • Osobní údaje – jméno, adresa, pohlaví, věku, národnost, kontakty, fotografie atd.
 • Přehled dokumentů, které portfolio obsahuje, a materiály dokumentují vše, co souvisí s profesním rozvojem – předchozí pracovní zkušenosti, vzdělání, získaná osvědčení, absolvovaná školení a kurzy apod.
 • Plán osobního rozvoje – budoucí cíle a akční plán k jejich dosažení.
 • Reference – různé dokumenty a dobrozdání od zadavatelů zakázek o kvalitě i kvantitě provedené práce nebo poskytnuté služby.
 • Ostatní – další dokumenty vztahující se k podnikání a prokazující specifické znalosti a dovednosti.

Rozdíl mezi portfoliem a obchodní plánem je, že portfolio dokumentuje dosavadní podnikatelovu činnost, zatímco podnikatelský plán popisuje, co podnikatel hodlá rozvíjet v budoucnu.

Cvičení

Abyste lépe pochopili, co je portfolio, založte si své vlastní:

 1. krok: Rozhodněte formát vašeho portfolia (např. rozšířený životopis, prezentace PowerPoint, ústní projev, koláž s obrázky atd.).
 2. krok: Vyberte obsah a informace, které chcete zařadit do svého portfolia (můžete využít výše uvedenou strukturu).
 3. krok: Naplňte své portfolio dokumenty, na nichž budete moci dokumentovat svoje poradenské úspěchy (ale i jiné vztahující se k vašim odborným kompetencím)  klientům.

1.4.2    Brainstorming

Naše schopnost přemýšlet o něčem novém je ovlivněna sociálním prostředím a našim osobním naturelem. Obvykle nepřichází sama od sebe. Přestože jsme neustále stimulováni tím, co vidíme, slyšíme a cítíme, nemáme potřebu soustřeďovat se na možné inovace, které by se daly využít. Toto nedocenění vlastní kreativity se týká všech, včetně těch, kteří chtějí začít podnikat.

Brainstorming je velice jednoduchá metoda, kterou mohou poradci použít při práci se svými klienty při generování nových myšlenek. V roli moderátora brainstormingu může být jak podnikatelský poradce, tak i podnikatel, pokud má s kým své nápady rozvíjet. Existuje několik pravidel, které by měly maximalizovat kreativitu účastníků. Není povolena žádná kritika generovaných nápadů (účastníci se musí cítit, že mohou říkat, co se jim zlíbí, a že nebude probíhat žádné hodnocení). Je velice důležité vytvořit bezpečné prostředí a to nejen tím, že se vyhneme hodnocení, ale i tím, že se na začátku každého setkání naváže příjemnou atmosféru vstřícnou novým nápadům. 

Tato metoda je velmi dobře známá a často se využívá pro podporu kreativity v různých oblastech např. pro vytváření nových marketingových nápad a řešení problémů ( k vytvoření celé řady možných variant) atd. 

Brainstorming

Cíle:

 • Podněcovat a rozvíjet kreativní myšlení jedince.
 • Generovat nové myšlenky, z nichž mohou vzniknout inovativní podnikatelské záměry.

Postup:

 1. Do místnosti pro podnikatele (potencionální podnikatele) umístěte flipchart, arch s papíry, popisovače a tabuli.
 2. Zábavnou formou představte sebe i jednotlivé účastníky.
 3. Seznamte účastníky s technikou brainstormingu a jeho hlavními pravidly: nekritizovat žádnou myšlenku, všechny nápady jsou přijatelné, některé je třeba zevrubněji vysvětlit, některé lze pozměnit na základě diskuse a dohody účastníků a další můžeme spojit a vytvořit tak nový podnět.
 4. Stanovte cíl setkání a diskutujte o něm.
 5. Rozdejte účastníkům archy a popisovače. Požádejte je, aby v daném čase (např. za 10 min) zapsali alespoň 3 různé nápady.
 6. Po uplynutí času vyzvěte účastníky, aby své nápady, které považují za nejlepší, postupně napsali na flip-chart, a řekli k němu pár slov. Poté opakujte celý postup znovu a změňte pořadí prezentací, dokud všichni nepředstaví své nápady. Mějte na paměti, že v této fázi by měly být podobné nápady shrnuty do kategorií.
 7. Prodiskutujte s účastníky každou kategorii, a snažte se vytvořit novou ideu či vice nápadů pro každou kategorii. Takto strukturované nápady mohou být dále diskutovány.

Může být zvolen i odlišný přístup. Místo psaní poznámek na tabuli požádejte účastníky, aby volně předkládali své nápady a vy je postupně piště na tabuli. Takový postup je daleko spontánnější. 

Poradce si musí být vědom několika důležitých pravidel:

•    Zaměřte se na kvantitu – čím vice nápadů, tím větší pravděpodobnost inovativní a efektivní ideje.

•    Vyvarujte se kritiky – vyhnete-li se kritice, účastníci se budou cítit uvolněně a vzniknou neobvyklé nápady. Kritický přístup uplatněte v pozdější fázi procesu (např. v průběhu seskupování nápadů se rozhodnou účastníci některé z nápadů vyřadit. Zde je prostor pro kritiku).

•    Oceňte neobvyklé nápady – k získání seznamu nápadů oceňte ty neobvyklé. Vznikají díky pohledu z nové perspektivy a bez předsudků. Tento nový způsob myšlení může vest k lepším řešením.

•    Kombinujte a vylepšujte nápady – asociace stimulují tvorbu nápadů.

Brainstorming je důležitá technika, která má pro podnikatele či budoucí podnikatele nesporné výhody. Kromě toho, že stimuluje kreativitu, pomáhá účastníkům pochopit, že pohled z jiné perspektivy je často jediná cesta k inovaci. Díky brainstormingu lze vytvořit skvělý podnikatelský záměr nebo vylepšit myšlenku, kterou se zabývali již dříve.

1.4.3    Okamžiky inspirace[3]

V okamžiku, kdy jsme požádáni vymyslet nové řešení, cítíme se pod tlakem a myšlenka nám jaksi „nejde“. Ale později nám nápad nebo řešení přijde sám „z ničeho nic“. Tyto „momenty inspirace“ mohou být promrhány, protože se nám v dané chvíli jeví jako nevhodná. V ideální situaci si inspirativní nápad zapíšeme a později je zvážíme.

Cvičení „Okamžiky inspirace“ nám ukazuje „chvíle“, které prožili vybraní světoví inovátoři. Diskutujte některé z nich se svými klienty, aby pochopili, z čeho všeho se lze inspirovat a rozvinout úspěšný podnikatelský záměr.

Okamžiky inspirace

Cíle:

 1. Stimulovat a rozvíjet u klientů kreativní a inovativní myšlení.
 2. Budovat povědomí o tom, že je důležité nepodceňovat žádnou myšlenku.

Postup:

Rozdejte účastníkům následující kvíz a dejte jim 5 – 15 minut na jeho vypracování. Poté je seznamte se správnými odpověďmi a prodiskutujte s nimi dva nebo tři scénáře, u kterých nejvíce chybovali.

 1. John Dunlop vymyslel gumové pneumatiky podle…
  • své zahradní hadice
  • pláště do deště
  • hadí kůže
  • javorového cukru
 2. Eli Whitney přišel se svým návrhem na čističku bavlny poté, co uviděl….
  • vodní kolo
  • kočku, která prolézala plotem, aby chytila kuře
  • svého domácího, jak vyškrabuje pánev tenkou kovovou lopatičkou.
  • koně, který táhl sáně.
 3. Rudolf Diesel dostal nápad na konstrukci svého dieselového motoru, když pozoroval……
  • zvětšovací sklo
  • psací stroj
  •  da Vinciho kresbu lidské plíce
  • aztécké kopí
 4. Carriera napadla myšlenka na klimatizaci, když….
  • byl v parní lázni v klubu Yale v New Yorku
  • se dusil kouskem ledu
  • viděl kondenzaci vody na stěně sklenice
  • pozoroval hermeticky uzavřené skleněné terárium
 5. Thomase Edisona  napadlo vytvořit první multiplexní telegraf tak, že pozoroval funkci….
  • gatlingova kulometu
  • svých kapesních hodinek
  • vodní pumpy
  • mechanického prasátka na peníze
 6. Charles Duryea vymyslel injektor akcelerační pumpičky karburátoru, když…
  • se procházel londýnskou mlhou
  • navštívil Niagarské vodopády
  • viděl speciální důlní zařízení, které drtilo kus železné rudy
  • viděl svou ženu, jak na sebe rozprašuje parfém
 7. Dr. Rene Laennec  získal inspiraci k vynálezu stetoskopu, když viděl…
  • děti, které si posílaly vzkazy ťukáním na polínko
  • datla, který kloval do stromu
  • obrázek indiána, jak tiskne ucho k zemi a poslouchá dunění koňských kopyt
  • telegraf
 8. Henry Ford si představil způsob masové výroby automobilů po návštěvě….
  • hřbitova
  • jatek
  • supermarketu
  •  vlakového nádraží Grand Central station
 9. Samuel Colt našel inspiraci pro svůj slavný šesti-raný revolver v…
  • partituře písně „Amazing Grace“ (Už z hor zní zvon)
  • lodním kormidlu
  • jídelním prostírání
  • pozorování skupiny mužů, kteří hráli hru v kostky
 10. Bratři Montgolfierovi vymysleli horkovzdušný balón, když pozorovali…
  • čtverzubce
  • výbuch plynového potrubí
  • útržky papíru vznášející se nad plameny v krbu
  • kouř stoupající z doutníku

Další zábavné cvičení, které vám pomůže uvědomit si úžasný způsob, jak pracuje vaše mysl:[4]

Co vidíte? & Co říká mozek, že vidíte?

Přečtěte si následující odstavec.

„Polde vmkuýzu Cabmrisdžké uniziverty nzáleeží na skttriním padoří pmeísn v naanpsém txetu, ale jen na tom, aby pvnrí a pleosdní pmeísno dnéaho svloa blya na sévm msítě. Ztebyk mžůe být peřhoezn, psřeto lze txet bez vtšíěch pbolérmů pčířest. To je potro, že jmiakle se jnedou naučíme sjovapot pmeísnka do solv, amaucktotiy si je aegrujegme. Nemčtee jetlidnová pmísena ale svloo jkao ceelk. Dláěme to ndevěomky bez pleřemýšní.“

Úžasné, že? Našli jste smysl v množství neuspořádaných písmen. Jak je to možné?

Myslete na svoji mysl jako na želé, jehož povrch je dokonale plochý. Když vstoupí do mysli informace, mysl si ji sama zpracuje. Je to jako kdybyste na plochu želé postupně lili kávovou lžičkou horkou vodu (na plochu na na jedno místo). Představte si, jak se teplá voda rozlévá po želé a poté pomaličku stéká na talířek. jak teče vytváří v želé rýhy.

Další voda (informace) začne automaticky stékat do rýh, které se postupně stane řečištěm. Jedná se o model poznávacího procesu. I když se nachází velká část informací mimo toto řečiště, poznávací model bude aktivitován. Mysl automaticky opraví a zkompletuje informace a model aktivuje.

V odstavci s přeházenými písmenky váš mozek použil pár informací (první a poslední písmeno) a aktivoval „slovo“ a vy jste jej pochopili. To je důvod proč, když se snažíme vymyslet nové řešení, vracíme se obvykle ke “starým dobrým” nápadům. Informace stále stéká po vyjeté koleji a opakovaně produkuje stejné myšlenky.

Kreativita nastane, když se miska se želé nakloní a voda (informace) si začne vytvářet nové rečiště. Nová spojení informací vám umožní nový pohled na řešený problém. Tyto různé cesty zaměřené pozornosti a různých cest jejich interpretace vedou k novým poznatkům, originálním nápadům a řešením.

1.4.4    Metoda šesti klobouků (Six Thinking Hats)[5]

Metoda šesti klobouků je velice účinným nástrojem, jehož prostřednictvím lze najít různé pohledy a způsoby řešení. Umožňuje přemýšlet z jiných úhlů pohledu a odpoutat se od zaběhaných způsobů myšlení. Tato metoda pomáhá pochopit dosah rozhodnutí v celé jeho složitosti a rozpoznat přínos a příležitosti, které by jinak mohly být opomenuty.

Tato technika je založena na představě šesti klobouků (šesti barev), kdy každá barva dokáže změnit způsob myšlení člověka, když si jej nasadí na hlavu. Nasazením jednoho z klobouků se vžíváme do určité role a danou situaci posuzujeme z její perspektivy. 

Každá barva klobouku má jiný význam a odpovídá určitému způsobu myšlení. Edward de Bono shrnul některé výhody, které přináší použití této techniky: umožňuje lidem vyjádřit bez jakéhokoli rizika své myšlenky, zlepšuje komunikaci, proces rozhodování, přináší větší kreativitu myšlení a pomáhá v lepším soustředění na myšlenkové procesy.

Metoda šesti klobouků

Cíle:

 • stimulovat a rozvíjet kreativní a inovativní myšlení jedince;
 • rozvíjet u těchto jedinců paralelní myšlení;
 • zlepšit jejich schopnosti analytického přístupu.

Postup:

 1. Připravte si 6 klobouků různých barev (barvy a jejich významy jsou uvedeny níže). Místo klobouků můžete použít barevné papíry.
 2. Seznamte účastníky s metodou šesti klobouků a vysvětlete jim význam jednotlivých barev (podle možností využijte plakát viditelný přes celou místnost).
 3. Vyberte cvičné téma. Může to být nějaký problém, situace nebo podnikatelský záměr.
 4. Rozdělte účastníky do skupin a požádejte je, aby zvolili vůdce jednotlivých skupin.
 5. Každé skupině vysvětlete, že její členové musí myslet určitým způsobem (podle barvy klobouku, který mají na hlavě) a s tímto zřetelem diskutovat o dané situaci, problému nebo podnikatelském záměru.
 6. Ponechte skupinám dost času, aby si účastníci mohli sdělit své postoje k problému, situaci nebo podnikatelskému záměru.
 7. Požádejte jednotlivé skupiny, aby prezentovaly ostatním závěry, ke kterým došly.
 8. Požádejte účastníky, aby zvolili skupinu s nejlepším řešením a vybídněte je k vysvětlení jak dospěli právě k tomuto řešení.

Jak již bylo uvedeno, každá barva představuje určitý způsob myšlení. Žádný z klobouků není důležitější než ty ostatní. Všechny mají svůj význam a všechny jsou potřebné pro získání komplexní porozumění dané situace.

 • Bílý klobouk: Bílá je absencí barvy, což znamená nestrannost a objektivitu. K tomuto klobouku náleží fakta, čísla, informace a chybějící údaje. Je to klobouk neutrální a objektivní. Jakmile si ho člověk nasadí, začne se pídit po faktech a klade objektivní otázky související s danou situací.
 • Červený klobouk: Červená je barva vášně. Pod tímto kloboukem se skrývá intuice, nálady a emoce. Červený klobouk dává svému nositeli plné právo právě teď vyjádřit své pocity ve vztahu k dané situaci.
 • Žlutý Klobouk: Žlutá náleží slunci, které symbolizuje radost a optimismus. Tento klobouk je tedy logicky pozitivní. Objevuje a vnáší do debaty všechny pozitivní aspekty dané situace.
 • Zelený klobouk: Zelená představuje růst a plodnost. Tento klobouk si nasadíme, pokud k posouzení situace potřebujeme využít kreativitu, různé alternativy, návrhy a změny. Je to klobouk, který generuje nové nápady.
 • Černý klobouk: Černou si obvykle spojujeme s něčím negativním. Jakmile si ho nasadíme, dokážeme v dané situaci rozeznat všechny překážky a nesnáze a zároveň si uvědomujeme, že vyslovené výhrady musí mít vždy logiku.
 • Modrý klobouk: Modrá je barva klidu. Klobouk vyjadřuje organizační schopnosti. Tento poslední klobouk se obvykle používá během diskuse a jeho posláním je systemizovat a shromažďovat veškeré informace, všechny nápady vzniklé pod ostatními klobouky a uzavřít diskusi.

Poznámka: Tato metoda je velice přínosná a obvykle se používá  k rozvoji a zlepšení schopností jedince řešit problémy. Dále pomáhá rozvíjet další měkké dovednosti, jako je například schopnost komunikace, prezentace, kreativity, flexibilního myšlení a asertivity.

Tato metodika není určena jen pro skupinové poradenství. Může být používána i při konzultaci s jedním klientem. Vždy je však cílem zanalyzovat podnikatelský nápad z různých úhlů pohledu. Poradce i klient jejich prostřednictvím získají cenné poznatky pro další rozvoj podnikatelského záměru. Není potřeba vždy používat všechny „klobouky“, lze použít pouze dva nebo tři.

1.4.5    SCAMPER[6]

SCAMPER (vysvětlení akronymu níže) je metodika, která napomáhá při uvažování o tom, jak změnit věci již existující (např. nápady či produkty). Je založena na předpokladu, že vše nové je pouze modifikací něčeho, co již existuje. Každé z písmen v akronymu reprezentuje odlišný přístup jedince k procesu, který je nakonec impulzem ke vzniku nových nápadů:

S –  Substitute – nahraďte (nahraďte součástky, materiály, osoby, procesy, …)

Klient je podporován v nalezení alternativy k existujícímu podnikatelskému záměru (např. obchod s ekologickými produkty) cestou změny procesů nebo jejich příjemců (zaměstnanec, podomní prodejce) nebo surovin. Potenciální podnikatel tak může přijít s naprosto novým podnikatelským námětem.

C – Combine – zkombinujte (promíchejte, kombinujte různé možnosti či služby, spojujte, …)

Diskutujte s klientem, zda může být jeho záměr podnikat nakombinována z různých podnikatelských záměrů. Například pokud uvažuje, ze bude nabízet jen jeden produkt nebo službu, jeho podnikání může být úspěšnější, přidruží-li k původnímu záměru ještě něco navíc. Např. pokud podnikatel uvažoval o otevření čistírny, mohl by k tomu v rámci stejné provozovny poskytovat ještě další služby?

A – Adapt – adaptujte (změňte zaběhané postupy, použijte část jiné komponenty, …)

adaptaci hovoříme, pokud začínající podnikatel uvažuje o cizím existujícím podnikatelském záměru a adaptuje si jej v souladu se svou odborností. Například si podnikatel může otevřít konzultační agenturu podle vzoru svého dřívějšího kolegy a adaptuje ji na svoji odbornost, která může být např. v informačních technologiích nebo fundrising.

M – Magnify – změňte základní vlastnosti (zmenšete či zvětšete velikost, tvar, změňte charakteristiku, …)

Přemýšlejte o změně části nebo celé koncepce určitého produktu, služby nebo podnikání. Vymyslete nějakou inovaci, se kterou bude úspěšní na trhu.

P – Put to another use  – použijte jinak (využijte jinak stejnou službu, produkt, …)

Může být existující produkt, proces nebo služba použita k jiným cílům a účelům, než pro co byla původně myšlena?

E – Eliminate – eliminujte (odeberte součásti, zjednodušte, zredukujte na základní funkci, …)

Co je na stávajícím produktu nebo službě nadbytečné? Podnikatelským záměrem může být zjednodušení produktu nebo služby na minimum a základní funkčnost. Například lze otevřít kavárnu a soustředit se jen na kvalitu kávy a zákusků, na nic jiného.

R – Rearrange (Reverse) – uspořádejte nově (obraťte naruby nebo vzhůru nohama)

V tomto případě jde o to postavit základní podnikatelský záměr na jiných východiscích, tak aby vznikl nový produkt nebo služba.

Při poradenství je možné využít tuto metodiku k rozvoji nových způsobů jak hodnotit a realizovat projekty prostřednictvím vylepšení již existujících produktů a nápadů a za vzniku určité přidané hodnoty. Technika “SCAMPER” využívá souboru konkrétních otázek, na které klienti odpovídají a přicházejí tak s novými nápady. Vlastní stimul spočívá v charakteru otázek, jež za normálních okolností nepokládáme. Otázky nutí klienta přemýšlet tak, aby vlastní problém vyvolával vznik nového nápadu, který ho řeší – viz “probortunity”[7] .

Existuje soubor otázek, klíčových slov a výrazů, které lze použít při aplikaci této metody.[8] V následujícím poli je ukázkou aplikace této metodiky při řešení problému: Jak mohu zvýšit prodej ve svém podnikání?

SCAMPER  – Jak mohu zvýšit prodej ve svém podnikání?

Cíle:

 • Stimulace a rozvoj kreativního a inovativního myšlení; a
 • rozvoj paralelního myšlení.

Postup:

 1. Seznamte účastníky s termínem a metodologií SCAMPER a jejími cíli.
 2. Předložte účastníkům konkrétní problém (např. Jak zvýšit prodej v mém podnikání?), a také je seznamte s klíčovými otázkami, které jim pomohou, aby se zamysleli nad řešením tohoto problému:

  • S – Substitute – Co mohu nahradit v procesu prodeje?
  • C – Combine – Jak mohu zkombinovat prodej s jinými aktivitami?
  • A – Adapt – Co mohu přizpůsobit či využít poznatky z procesu  prodeje jiných podnikatelů?
  • M – Magnify – Co mohu rozšířit či  na co mám dát větší důraz při prodeji?
  • P – Put to Other Uses – Jak jinak mohu prodej využít?
  • E – Eliminate – Co mohu postrádat či zjednodušit v procesu prodeje?
  • R – Rearrange – Jakým způsobem mohu změnit, reorganizovat či přehodnotit způsob prodeje?

 1. Rozdělte účastníky do skupin a požádejte, aby si svolili “vedoucího” své skupiny.
 2. Vysvětlete, že každá skupinka musí odpovědět na každou otázku (např. během 15 minut) a poté prezentovat ostatním svá řešení.
 3. Společně se všemi účastníky pak zvolte skupinu, která předložila nejlepší řešení. Tato skupina pak vysvětlí, jakým způsobem k řešení dospěla.

Poznámka:

Metodiku SCAMPER je možné využít při řešení různých problémů (“probortunity”).
Formulujte problém a sepište soubor otázek, s použitím typů otázek, klíčových slov a výrazů dostupných na webové adrese
http://mappio.com/mindmap/lucianop/creative-problem-solving-with-scamper.

Závěr

Pokud si poradci uvědomí, že podnikatel je osoba, která se vyčleňuje z davu tím, že vytváří neobvyklé myšlenky a odlišným způsobem je realizuje, budou schopni přesvědčit potenciální podnikatele o důležitosti kreativního a inovativního myšlení.

Myslet “za roh”, jinak než ostatní, je klíčem k vytvoření neobvyklých myšlenek, z nichž mohou vznikat úspěšné podnikatelské záměry. V tomto světle je kreativní a inovativní myšlení mocným nástrojem, který je třeba neustále rozvíjet a zlepšovat u jedinců, kteří chtějí začít podnikat nebo hledají nové uplatnění. Nové způsoby myšlení jsou ve skutečnosti přínosné nejen pro ty, kteří chtějí začít podnikat, ale také pro již zavedené podnikatele, kterým pomohou nacházet řešení běžných problémů a zvýšit jejich osobní i profesní úspěšnost.

V tomto oddílu mohou poradci najít důležité odkazy na zdroje, události a nástroje, které mohou poradci sdílet se svými klienty. Prosím nahlédněte do seznamu, který se týká vaší země.


 

[1]  Během
veřejné prezentace konečné verze portfolia budou klienti rozvíjet také své měkké dovednosti stejně jako svou schopnost prezentace. Kapitola Soft skills je součástí projektu.

[2] http://www.peninsuladeanery.nhs.uk/files/File/careers/Job_Search/Hints_and_Tips_for_Completing_Portfolios_06_11.pdf

[3] Creative Thinking: http://www.creativethinking.net/WP04_Exercises.htm

[4] http://creativethinking.net/DE01_AreYouSeeingOrIsYourBrain.htm?Entry=Good

[5] http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

[6] Zpracováno podle: http://www.mindtools.com/pages/article/newCT_02.htm

[7] “Probortunity” je kombinace anglických slov „problem“  – problém  a „opportunity“ – možnost  které nutí nahlížet na problém přímo se záměrem ho řešit. Termín je běžně používán v problematice kreativního myšlení. Definice termínu též na http://www.unclemaxsays.com/tools/TL_Dm_probortunitydefinition.php

[8] Viz  http://litemind.com/scamper/