Podmínkou úspěšného podnikání je nápad, který:

a) řeší nějakou stávající potřebu potenciálních zákazníků nebo

b) tuto potřebu vyvolá. 

Do té doby, než Bell vymyslel telefon, nikoho ani nenapadlo, že jej v domácnosti potřebuje, a do té doby, než přišly mobilní telefony, ne každý si přál mít telefon v kapse. Když jsme stáli ve frontě na přepážce v bance, taktéž jsme nesnili o internetovém bankovnictví.[1]

Počátečním impulzem podnikatelského námětu může být 1) zjištěný chybějící produkt/služba na trhu a nápad, jak tuto mezeru na trhu ji zaplnit, nebo 2) vymyšlení nového technologického řešení, produktu/služby, o které by mohl být a trhu zájem.

Výsledkem podnikání je v obecném smyslu slova produkt, kterým může být:

Výrobek

 • pro konečného spotřebitele (např. koš na prádlo, pohlednice, oblečení, pečivo),
 • jako subdodávka nějakého jiného finálního výrobku (např. součástky, prvky a vybavení jiného finálního výrobku nebo součástky a nástroje používané při výrobě),

Služba

 • pro konečného spotřebitele (např. úklid, masáže, pomoc v domácnosti, údržba počítačů),
 • jako subdodávka nějaké jiné služby (např. zajištění nápojů pro organizátora konference).

Pro vznik podnikatelského námětu neexistuje žádný univerzální návod. Inspirace může přijít sama na základě toho, co člověk okolo sebe vidí, dělá nebo poznává. Někteří lidé vidí komerčně využitelné příležitosti k podnikání na každém kroku, někteří je nevidí i přesto, že s nimi přicházejí do kontaktu každý den.

Podnikatelské náměty mohou vzniknout z následujících podnětů:[2]

Podnikatelský záměr založený na vlastních dovednostech, koníčcích a zájmech, např.

 • turistika → průvodcovství
 • elektronika → servis počítačů
 • švadlena → šití a úpravy oděvů

Okopírování nebo zdokonalení úspěšné cizí myšlenky, např.

 • rozvážka pizzy
 • distribuční síť pro rozvážku zeleniny místních farmářů

Nová kombinace existujících podnikatelských nápadů, např.

 • kadeřnický salón → salón pro psy
 • hlídání dětí → hlídání a venčení psů

Nalezení skuliny na trhu, např.

 • nárůst počtu seniorů → potřeba sociální péče → speciální služby pro handicapované seniory
 • nárůst počtu uživatelů internetu → nedostatečné pokrytí → služby poskytovatele internetu

Reakce na osobní zkušenosti nebo zážitek, např.

 • zkušenosti s novým produktem v zahraničí → zavedení podobného produktu na lokální trh.

Životaschopné jsou hlavně ty podnikatelské náměty, které jsou unikátní a založené na tom, co jiní neumí anebo na tom, do čeho se jiným nechce. Mohou mít různé charakteristiky důležité z hlediska podnikání, jako je např. sezónní nebo celoroční poptávka, a je potřeba, aby si začínající podnikatel tyto specifické rysy svého nápadu uvědomoval a zohlednil je ve svých úvahách.

Při posuzování podnikatelského záměru by měl poradce brát v úvahu několik aspektů, jako je osobnost a obchodní schopnosti podnikatele, nasycenost trhu, pro který je produkt určen, rodinné a jiné povinnosti, které podnikatel má, potřebné vybavení pro dané podnikatelské aktivity, právní předpisy, které se vztahují na daný druh podnikání, náklady na zahájení podnikání apod.

Posouzení životaschopnosti podnikatelského námětu je obvykle prováděno prostřednictvím rozhovoru mezi poradcem a klientem. Předmětem hovoru je získání dostatečných informací o podnikatelském námětu, o tom, zda má klient jasnou představu, co a komu chce nabízet – výrobek nebo službu (dále jen produkt), jak chce produkt vyrábět, co k tomu potřebuje, jak, kde a za co chce produkt nabízet a prodávat.

Rozhovor je základem poradenského procesu, je prostředkem komunikace a získávání informací. Rozhovor vede poradce s klientem, navozuje situaci, aby klient mohl rozvíjet své myšlenky a objasnit to, co jej zajímá či trápí, v čem potřebuje poradit. Vedení rozhovoru neznamená, že poradce přebírá veškerou aktivitu a řídí rozhovor. Vede pouze proces a fáze rozhovoru, jeho obsah určuje klient. Poradce využívá svých komunikačních dovedností, zejména aktivního a empatického naslouchání, jehož prostřednictvím zjišťuje názory klienta, jeho postoje a pocity.

Poradenství neznamená najít klientovi řešení jeho situace. Jde o to dát mu dostatek informací, poskytnout mu podporu při rozhodovacím procesu a dovést jej k jeho vlastnímu rozhodnutí. Jde o pomoc ke svépomoci.


[1] FREIBERG, F. et all: Podnikatelství pro techniky. Studijní text. ČVUT Fakulta strojní. Praha. 2010

[2] JONES, G. Začínáme podnikat. Plzeň: IDEA s.r.o., 1992. ISBN 80-901303-0-5 In: JÜNGER, J., KLUMPAROVÁ, P., TYKVA, T.  Podnikání a podnik III. Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava. 2007. ISBN 80-86764-55-9